Rozporządzenie upoważnień

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz. U. poz. 2079), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ... - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1677), - ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520 i 1556). [Rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej] W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz. U. poz. 2520) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego ... 2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz. U. poz. 2520 oraz z 2019 r. poz. 1677), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 ... w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej Na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88) zarządza się, co następuje: Rozporządzenie to – wydane na podstawie upoważnienia ustawowego nie dostosowanego do wymogów określonych w art. 92 ust. 1 Konstytucji RP – utraciło moc z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych ... Komisja ustanawia i prowadzi elektroniczny system udzielania upoważnień i w terminie 60 dni od otrzymania ...

RODO w SPS Admi - cała dokumentacja, dostęp mobilny, prostota i bezpieczeństwo

Kontrola celno-skarbowa - wzór upoważnienia - Krajowa ...

  1. RODO w SPS Admi - cała dokumentacja, dostęp mobilny, prostota i bezpieczeństwo

W module RODO w SPS Admi - Systemie Zarządzania OSK - skompletowanie całej dokumentacji wymaganej przez unijne rozporządzenie jest proste, intuicyjne i oszczędza Twój czas. Gotowe dokumenty ...